ข้าพระพุทธเจ้า

จำนวนผู้ที่ลงนามแล้วทั้งสิ้น
๓๔๘,๖๖๗ คน